A. Privacy Statement en B. Disclaimer

A. Privacyverklaring Resink Marketing Communicatie B.V.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Resink Marketing Communicatie B.V. (afgekort en verder aangeduid als RMC) en de onderliggende labels, websites en handelsnamen. RMC respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met ons en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe RMC met persoonsgegevens omgaat.

In aanvulling op het voorgaande heeft deze privacyverklaring expliciet betrekking op de door RMC geregistreerde domeinnaam belevingsmarketing.com en de hierbij behorende website.

Inhoud van deze privacyverklaring:

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

2. Waarom er gegevens worden gebruikt

3. Delen met anderen

4. Hoe lang worden gegevens bewaard

5. Toepassen van cookies

6. In kaart brengen van websitebezoek/Google Analytics

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

8. Beveiliging

9. Aanpassing privacy statement

10. Contactgegevens

 

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

RMC kan alleen persoonsgegevens over u verwerken doordat uw bedrijf gebruik maakt van onze zakelijke dienstverlening en/of omdat u zelf informatie heeft aangevraagd over deze diensten via bijvoorbeeld een mailbericht of via deze website onder de button ‘bulletin’ het contactformulier heeft ingevuld ten behoeve van het ontvangen van een mogelijk, incidentele, op u gerichte, ad-hoc e-mail nieuwsbrief.

RMC kan de volgende (persoons)gegevens verwerken en opslaan:

– Naam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige gegevens voor het kunnen verlenen en factureren van onze diensten

– Gegevens die u invult via ons contactformulier (onder de button ‘bulletin’) voor toezending van

het op u afgestemde ad-hoc e-mail bulletin

2. Waarom er gegevens worden gebruikt

RMC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om heeft gevraagd hetgeen ook schriftelijk per e-mail en/of per post kan geschieden.

Verder zal RMC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van met u gesloten opdrachten/overeenkomsten, over het algemeen bestaande uit zakelijke dienstverlening. Hieronder valt dus ook de registratie t.b.v. facturering en verdere (financiële) afhandeling.

3. Delen met anderen

RMC verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit onverhoopt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Hoe lang worden gegevens bewaard

RMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is in aansluiting op de onder punt: 2 aangegeven omschrijving.

5. Toepassen van cookies

RMC verzamelt geen informatie van bezoekers van de website en heeft daarom ook geen cookies aan de website gekoppeld.

6. In kaart brengen websitebezoek/Google Analytics

RMC maakt gebruik van de door google analytics gratis aangeboden service v.w.b. de algemene registratie van het aantal bezoekers van de website. Persoonlijke informatie wordt op deze wijze niet gevraagd/verzameld door RMC. Ook adverteert RMC niet via de door google geboden diensten of via social media diensten. RMC heeft Google op geen enkele wijze toestemming verleend om de via de website belevingsmarketing.com verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@belevingsmarketing.com. RMC zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3-4 weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging

RMC neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RMC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RMC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op.

9. Aanpassing privacy statement

RMC behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. RMC adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 juli 2018.

10. Contactgegevens RMC

Resink Marketing Communicatie B.V.

Burgemeester Bazenlaan 2

7437CZ Bathmen (Deventer)

Telefoon: 0570543014

E-mail adres: info@resink.nl

 

B. Disclaimer


Wij besteden continu aandacht en tijd aan de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:

RMC (*) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit informatie die staat op deze site of op één van de sites waarnaar verwezen wordt.

Deze website bevat mogelijk links naar webpagina's die onder beheer staan van derden en waar ERMC dus geen controle over heeft. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ERMC. Hoewel ERMC uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt door ERMC dan ook afgewezen.

Deze website wordt onderhouden door ERMC en is te benaderen via een server/locatie in Nederland. Het is mogelijk om onze websites wereldwijd te benaderen, ook vanuit landen waar misschien de inhoud van onze websites in strijd is met bestaand recht. ERMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

Copyright

De naam RMC evenals belevingsmarketing.com, belevings-marketing.nl, pr-media.nl, sponsoring-marketing.nl, events-marketing.nl, alle afbeeldingen, teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software die op deze site staan, zijn eigendom van Resink Marketing Communicatie B.V. (RMC) en/of hierop rusten gebruiksrechten. Door het plaatsen van deze site op het wordwideweb en/of het bezoeken en/of gebruik van deze site ontstaat er en geeft het geen recht inbreuk te maken op voornoemde rechten, of de rechten van derden wiens informatie op deze site staat. De bezoeker van deze website mag geen (beeld)materiaal van RMC voor andere doeleinden gebruiken, tenzij overeengekomen met en daarmee aangegeven middels een schriftelijke toestemming van RMC.

* zie tevens algemene voorwaarden