Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden toegespitst op adviezen en verkoop/levering van producten en diensten die worden uitgevoerd onder de domeinnaam en website van belevingsmarketing.com* waarvan eigenaar Resink Marketing Communicatie B.V. 

Artikel 1. Definitie

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer of leverancier ‘Resink Marketing Communicatie B.V. verder afgekort als RMC’ en onder opdrachtgever of cliënt degene die met de leverancier in een (pre-)contrac­tuele verhouding staat.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en opdrachtgever deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’ worden daaronder verstaan zowel de door leve­rancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen , (creatieve) concepten, plannen evenals de organisatie en uitvoering waaronder ook de uitingen en productie hiervan.
  RMC houdt zich het recht voor aanvullend op de algemene voorwaarden speciale regels op te stellen voor en wanneer bepaalde projecten hierom vragen. Bij onduidelijkheid versus de algemene voorwaarden gelden de aanvullende regels.   

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever, waarop leverancier  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Leverancier is bevoegd om indien zij dit voor een juiste uitvoering van de overeen­komst noodzakelijk dan wel wenselijk acht derden in te schakelen en zij treedt daarbij op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
 3. De bevestiging van leverancier middels geschriften leveren tussen partijen bindend bewijs op van feiten en omstandigheden welke daaruit blijken.

 Artikel 3. Aanbiedingen (offertes, projectoverzichten, bijlagen)

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaar­ding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen zonder opgaaf van reden. Leverancier is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, door opdrachtnemer schriftelijk binnen 8 dagen nadien wordt bevestigd.
 3. Een in een offerte genoemde levertijd van goederen en/of diensten is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Overschrijdingen van aanbiedingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat de voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook vanaf het begin af aan –voor zover daarmee in overeenstemming-van de onderhavige voorwaarden deel uitmaken. 
 5. Digitale bestanden bestaande uit (en/of fysieke) afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, voorbeelden van mogelijke invulling van goederen en diensten en mogelijk aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhe­vig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet. 

 Artikel 4. Auteurs- en eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht, het recht van intellectuele eigendom in de vorm van schriftelijke plannen en/of presentaties, tekeningen en/of model(len) of enigerlei ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder idee, ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk) tekening, dtp-bestanden, model of andersoortige vormgeving, berust bij leverancier.
 2. Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever, onverminderd het gestelde in lid 3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat tussen partijen gold bij het sluiten van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig advies en/of goed waarop intellectueel eigendomsrechten als bedoeld in lid 1 rusten, zijn gerechtigd wanneer volledig betaling van al het aan leverancier verschuldigde zal hebben plaats gevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik worden geacht plaats te vinden onder de voorwaarde dat het verschuldigde tijdig wordt betaald en zal leverancier gerechtigd zijn ieder gebruik alsnog te (doen) staken, onverminderd de aanspraken op schadevergoeding.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in voorstellen of uitgevoerde zaken door/van leverancier aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier zal deze toestemming niet op onredelij­ke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelij­ke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 5. Leverancier is gerechtigd haar werk te signeren en/of naamsvermelding te verlangen, ingeval van verveelvoudiging van het werk.
 6. Leverancier is gerechtigd, het geleverde aan opdrachtgever, in goederen zowel als in diensten, na levering ook toe te mogen toepassen c.q. aan te bieden aan mogelijk (potentiële) afnemers van leverancier.
 7. Leverancier zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar voorstellen, ontwerpen en/of uitvoeringen te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.
 8. Door het geven van een opdracht tot toepassing en/of verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enige industrieel eigendomsrecht beschermd object door leverancier in opdracht van opdrachtgever, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de opdrachtgever de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit het toepassen en/of verveelvoudi­ging of reproductie voortvloeiende; aldus staat de opdrachtgever er jegens leverancier voor in dat door het gebruik van het door de opdrachtgever toegeleverde geen rechten van derden worden geschonden.

 Artikel 5. Wijziging in opdracht

Bij wijzigingen in een door leverancier schriftelijk bevestigde opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, hetzij ingevolge een nadere opdracht hetzij als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens c.q. nadere gegevens, zijn de eventuele door deze wijziging onstane meerdere kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 Artikel 6. Prijzen.
 1. De bij de aanbieding, offertes en/of projectoverzichten op- of afgegeven prijs of prijzen gelden exclusief btw in euro’s op de op dat moment kosten­bepalende factoren.
 2. Indien na het sluiten der overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of de benodigde materialen, vrachtkosten, energiekosten, productiekosten, assurantie­premies, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, koersen en/of andere prijsbepalende  factoren een verhoging ondergaan, alsook indien de uitvoering van de werkzaamheden meer kosten met zich meebrengt dan door leverancier bij het aangaan van de overeenkomst voorzien, is zij gerechtigd, de overeen­ge­komen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, in het bijzonder gezien de aard van de projecten te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelhe­den geleverd en/of zullen worden geleverd.

 Artikel 7. Advies werkzaamheden evenals concept en productontwikkeling.

 1. Leverancier is verplicht de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
 2. Leverancier zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde in­formatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindi­ging van de relatie. Zijnerzijds is opdrachtgever gehouden tot ge­heimhou­ding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrek­king tot de onderneming van leverancier, diens producten en/of diensten.
 3. In geval van productontwikkeling, adviezen en concepten voor toe te passen promotionele concepten, producten, adviezen - ook met betrekking tot creatieve concepten - , offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is opdrachtgever -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschre­ven goederen en/of diensten- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

 Artikel 8. Levering van materialen en/of bedrukte goederen.

 1. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van (promotionele) materialen, speciaal ten behoeve van leverancier bewerkte c.q. samengestelde producten, is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 2. Eventueel kunnen de onder: 1 genoemde reproduceerbare materialen door leverancier worden ontwikkeld en geproduceerd. Deze kosten zullen afzonderlijk worden begroot en gefactureerd ten koste van opdrachtgever.  
 3. Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiter­lijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
 4. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

 Artikel 9. Levering van diensten o.a. te omschrijven als/bij evenementen, symposia, beurzen, sponsoring etc.

 1. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot opzetten, organiseren en/of invulling geven aan diensten zoals bij dit artikel: 9 aangegeven, is de leverancier uitsluitend gehouden aan de schriftelijk vastgelegde wijze van invulling en uitvoering.
 2. Tussentijdse wijzigingen en/of aanvullingen op verzoek van de opdrachtgever op een reeds verstrekte opdracht dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd om hieraan rechten te kunnen ontlenen.
 3. De leverancier zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 4. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever, die de leverancier aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de leverancier vrijwaart.
 5. Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever indien die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier. Voor schade die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de bij de overeenkomst betrokken derden alsmede gevolgschade, zoals winstderving, is de leverancier nimmer aansprakelijk.
 6. De leverancier zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van een betrokken derde te verkrijgen.
 7. In ieder geval is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot maximaal het voor het afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van het te organiseren c.q. uit te voeren evenement en/of activiteit.
 8. Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan de leverancier kenbaar gemaakt te zijn binnen vijf dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van leverancier bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van twee maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

 Artikel 10. Onuitvoerbaarheid der overeenkomst

 1. Indien een order door leverancier niet, niet-tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht of andere omstandigheden, van welke aard ook, die leverancier bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, dan heeft zij, zelfs als deze omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis hadden moeten nako­men, naar keuze het recht om hetzij de order geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen dat de order zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoe­ring alsnog mogelijk wordt, tenzij uitvoering van de order ook in gewijzigde vorm nimmer mogelijk mocht zijn of zoveel meerdere kosten mee mocht brengen dat wijziging der order in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 2. Behalve indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden heeft de opdrachtgever niet het recht om zonder instemming van leverancier de overeenkomst te wijzigen of te annuleren, zijn betaling en verdere verplichting op te schorten en heeft hij geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding. In geval de overeen­komst door één der partijen ontbonden wordt wanneer de overmachtsituatie langer dan 3 maanden heeft geduurd bestaat er generlei verplichting tot schade­vergoeding.
 3. Indien de order door leverancier ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel wordt geannuleerd of opgeschort dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel der opdracht te worden betaald binnen de termijn die gegolden zou hebben bij volledige uitvoering der opdracht. Indien de opdracht is gewijzigd komen de eventuele daaruit ontstane meerdere kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en winstderving voor rekening van de opdracht­gever.
 4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de nor-
  male gang van zaken van leverancier belemmerd wordt en/of de uitvoering der overeenkomst kostbaarder, bezwaarlijker of geheel dan wel ten dele onmogelijk wordt, zoals:

          -  oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, oproer, onlusten, mobilisatie,
          -  zware storm, overstromingen en andere natuurrampen,
          -  gehele of gedeeltelijke werkstakingen, boycot, uitsluitingen, sabotage,
          -  stagnatie, beperking en/of stopzetting van aanvoer van grondstoffen en/of andere benodigde materialen
             en energieleveringen,
          -  in gebreke blijven - door welke oorzaak ook -, met leveringen door derden, van wie de goederen of dien-
             sten betrekken, belemmerende maatre­gelen van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever,
             opgelegd door enige overheid of groepen, organisaties of contractuele samenwerking, waarbij leverancier
             is aange­sloten,
          -  brand en andere ongevallen bij leverancier, overlijden en/of ziekte van niet-vervangbare directie en/of
             werknemers op het project,
          -  in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevol­gen, die buiten de controle of
             zeggenschap van leverancier vallen.

 Artikel 11. Leveringen en levertijd goederen en diensten

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van leverancier voortkomende uit en/of in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
 2. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending conform het gestelde in artikel: 13 lid 2, afzonderlijk betaalbaar is.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onver­minderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leve­rancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af fabriek, magazijn of andere opslagplaats plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het trans­port plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 6. Indien leverancier aan opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.
 7. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aan­duiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 10-4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Reclames

 1. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen vijf dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
 2. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebre­ken dienen schriftelijk binnen vijf dagen na constatering te geschieden tot ultimo twee maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 3. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 4. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.
 5. Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
 6. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprake­lijkheid. 

 Artikel 13. Facturen en betaling

 1. Hiernavolgende bedingen zijn van kracht tenzij in de offerte anders vermeld.
 2. Leverancier heeft de bevoegdheid om voor- en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen. Dit kan – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – maximaal 75% van de totale som bedragen, te betalen binnen 14 dagen na akkoord op  overeenkomst van de opdracht. Indien de opdrachtgever het genoemde percentage van 75% niet binnen de afgesproken termijn betaalt, behoudt de leverancier zich het recht voor de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten voor leverancier.
 3. Leverancier is alsdan gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om leverancier volledig schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling van de volledige door leverancier aantoonbaar gemaakte kosten (incl. investerings- en organisatiekosten uit arbeid in uurloon) en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium/margeopslag. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht leverancier te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 4. De eindfactuur, met het actuele restantbedrag (dus onder aftrek van het voorschot), dient tevens binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn betaald, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 5. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 6. Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan leverancier medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 7. Indien de kostprijs van goed en/of dienst van leverancier wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, overheids-heffingen,, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is de leverancier gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuur-datum van leverancier geldende dagkoers gehanteerd.
 8. Zoals reeds aangegeven onder punt: 2 en 4 van dit artikel, is opdrachtgever in gebreke bij niet betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijn en is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de verval­datum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 1.5% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.
 9. Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden bere­kend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 100,= zullen bedragen. De te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt: - over de eerste € 6.000,= een percentage van 15% en alles daarboven een percentage van: 10%.
 10. Indien opdrachtgever in verzuim raakt met betalingen bij leverancier zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op opdrachtgever openstaande vorderingen onmid­del­lijk opeisbaar.

 Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien de leverancier in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigen­dom eveneens totdat opdrachtgever ook deze vordering van de leveran­cier geheel heeft voldaan.
 2. Het voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdractgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
 3. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
 4. Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leve­rancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zeker­heid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsver­plichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de le­verancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld of opzet van de leverancier en/of lei­dinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ont­staan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere medewerkers van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeen­komst gebezigd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfs­schade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgeslo­ten.
 3. Als een fout door leverancier gemaakt, afbreuk doet aan de publiciteits­waarde van het geleverde, zal deze fout op verzoek door leverancier worden gerectifi­ceerd op een wijze, die redelijkerwijze in verhouding staat tot de gemaakte fouten. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in plaats leveren.
 4. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van de bruto-inkomsten die leverancier op de opdracht waarop de aansprakelijk­heid betrekking heeft.
 5. Werkt leverancier op verzoek van de opdrachtgever met door laatst genoemde aange­we­zen derden samen of worden in werkstukken van leverancier elementen opgenomen op initiatief van de opdrachtgever dan is niet leverancier maar de opdracht­gever aanspra­ke­lijk.

 Artikel 16. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen leverancier en de opdrachtgever, in geval van de be­voegd­heid der Rechtbank, worden beslecht door de Arrondissements­rechtbank te Zwolle. Leverancier blijft Echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.
 2. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

RMC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzi­gin­gen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking­treding. RMC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van de werkintreding is medege­deeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

*belevingsmarketing.com en belevings-marketing.nl zijn geregistreerde domeinnamen door/van Resink Marketing Communicatie B.V. De benaming ERMC wordt in de website van belevingsmarketing.com als afkorting gebruikt van de positioneringsslogan: 'Emotie Resulteert in Meerwaarde Communicatie'.